Merilniki

MERJENJE IN DELITEV STROŠKOV PORABE VODE IN TOPLOTE SPLOŠNO

Izkazana je želja, da se obračunava poraba vode in toplote s pomočjo merilnikov, in da se preide na plačilo stroškov po izmerjeni količini.

Ponudba je izdelana po posameznih zaključenih funkcionalnih celotah, odvisno od dejanskega stanja instalacije, ki omogočajo doseganje cilja – pravično razdelitev stroškov porabe vode in toplote.

Slovenija je v svojem približevanju vključitve v EU sprejela usmeritve v skladu z Direktivo SAVE 93/76, ki daje podporo državam članicam, istočasno pa zahteva oblikovanje programov za podporo obračunavanja stroškov toplotne energije in vode po dejanski porabi. Na to še posebej opozarja Direktiva EU 2002/91/EC o energijskih lastnostih stavb, ki pravi, da je potrebno v čim večji meri omogočiti v večstanovanjskih zgradbah obračun stroškov po dejanski porabi, pri tem pa se naj omogoči stanovalcem uravnavanje standarda ogrevanja in porabe vode v skladu z njihovimi željami in potrebami, kar se na koncu odraža v energijski in stroškovni učinkovitosti.

V skladu z 94. členom Energetskega zakona je minister za okolje, prostor in energijo izdal Pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci. Pravilnik je bil objavljen v Ur.l. RS 52 dne 27. maja 2005 in 29.1.2010 št. 7. Pravilnik je osnova za urejanje medsebojnih razmerij in morajo uporabniki skleniti medsebojni dogovor o izvajanju in načinu delitve stroškov za toploto. V letu 2008 je bil energetski zakon spremenjen in na novo določa, da je potrebno do konca leta 2011, kjer je to mogoče vgraditi merilnike porabe toplote.

S tem pravilnikom je zagotovljeno, da lahko lastniki zahtevajo obračun stroškov po dejanski porabi, če to dopuščajo tehnične možnosti in se večina strinja z odločitvijo po takšnem obračunu. Pravilnik je osnova za sklenitev dogovora o načinu in pristopu delitve stroškov ogrevanja. Je pa tudi osnova za izdelavo dogovora o delitvi stroškov porabe hladne in tople sanitarne vode.

Zato smo tudi izdelali Splošne pogoje delitve stroškov porabe vode in toplote, ki je sestavni del dolgoročne pogodbe o sodelovanju pri namestitvi opreme, vzdrževanju le te in izvajanju delitve stroškov.

Za delitev stroškov porabe vode in toplote predlagamo, da se:

  • Vgradijo merilniki, ki omogočajo brezžični prenos podatkov v centralni sistem zbiranja podatkov, kar pomeni, da je možno te merilnike odčitavati in zbirati podatke mesečne porabe brez vstopa v stanovanje.
  • Oprema, ki jo vam nudimo je proizvod priznanega proizvajalca Siemens z dolgoletno tradicijo in enim od vodilnih proizvajalce v razvoju sodobne tehnologije meritev pretokov.

Oprema za brezžično zbiranje podatkov porabe omogoča:

  • izvedbo odčitkov s pomočjo radio prenosa podatkov v mrežo zbiralnikov podatkov in brez vstopa v stanovanje
  • shranjevanje mesečnih skupnih vrednosti pretokov na določeni obračunski datum
  • da se zbrani podatki dnevno shranjujejo v skupni pomnilnik podatkov
  • istočasni prenos podatkov porabe omogoča točnost delitve stroškov
  • istočasna pridobitev podatkov izključuje akontacijski obračun stroškov in poračune.
  • omogoča nam zasledovanje podatkov in omogoči hitro ukrepanje pri odstopanjih v količini porabe
V podjetju STANING d.o.o. uporabljamo merilnike podjetja SIEMENS iz Nemčije in sicer sistem SiemencaTM  AMR .

Spodnja slikca prikazuje povezavo med merilniki na radiatorjih in enotami za odčitavanje.

SiemencaTM  AMR Sistem radijsko vodenega odčitavanja števcev   

Vedno znova se pojavljajo vprašanja naših strank in najemnikov ko nas sprašujejo ali radijsko vodeni sistem SiemecaTM AMR s svojim sevanjem ogroža okolico sistema radijsko vodenega odčitavanja števcev. Lahko vam zatrdimo, da so ti strahovi popolnoma  neutemeljeni.

V Siemens Building Technologies electronic GmbH smo pri razvoju naših sistemov radijsko vodenega odčitavanja števcev posvečali zelo veliko pozornost prav varnosti uporabnikov teh sistemov. Ne oziraje se na to pa obstajajo tudi zakonske mejne vrednosti, katere mora sistem upoštevati. Ne nazadnje pa smo tudi mi sami zainteresirani za čim manjše vrednosti pri oddajanju/sprejemanju signalov tudi zato, da je trajanje vgrajenih baterij za napajanje kar najdaljše. Tako, na primer znaša rok trajanja baterije, vgrajene v merilnik porabljene toplote več kot 10 let.

Z namenom, da bi odvrnili možne pomisleke, smo zaprosili specialiste za utemeljitev. Preden gremo v predstavitev argumentov, vam zaradi boljšega razumevanja posredujemo radijsko vodeni sistem odčitavanja.

SimecaTM AMR sistem radijsko vodenega odčitavanja in tehnični podatki:

Zgradba sistema

V vsakem stanovanju so vgrajeni merilniki (števci), to so na primer delilniki porabljene toplote in vodomeri, ki so recimo najpogosteje vgrajeni v kopalnicah. Merilniki oddajajo izmerjene vrednosti (2) na mrežno enoto sistema (3), ki je praviloma inštalirana na stopnišču stavbe.

Mrežna enota (3) zbira vse podatke in jih pošilja znotraj stavbe (4) na vse ostale mrežne enote.

Odčitavanje je potem možno na vseh mrežnih enotah, ki so vgrajene v stavbi.

Siemens Building Technologies

HVAC Products

 Dokazilu o skladnosti naših merilnih naprav s standardom DIN EN 834